• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Tôn lạnh Việt - Nhật

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm VIJAGAL dạng cuộn phủ Resin màu

Tôn mạ hợp kim nhôm - kẽm AZ100 tôn lạnh VIJAGAl dạng cuộn  AZ100

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 tôn lạnh vijagal dạng cuộn AZ150

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm VIJAGAL dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn AZ100

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm tôn lạnh vijagal dạng cuộn AZ70