• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà máy HOSHINO Vetnam

Cung cấp: 9.000m tôn mạ màu
Địa chỉ: Bình Chánh - TP.HCM