• toân phöông nam
  • Tôn Việt Nhật
  • Che chở mọi công trình

Nhà máy Kaiser II

Cung cấp: 16.000m tôn mạ màu
Địa chỉ: KCN Rạch Bắp - Bình Dương